Bilangan Kuantum

Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan posisi elektron di sekitar inti atom, mulai dari kulit, subkulit, orbital hingga arah rotasinya.

Bilangan kuantum ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin.
Bilangan Kuantum Utama (n)

Bilangan kuantum utama menunjukkan kulit tempat elektron berada, dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.

Kulit atom dilambangkan dengan huruf K, L, M dan N sesuai dengan teori atom Bohr. Kulit K memiliki nilai n=1, kulit L bernilai 2, kulit M bernilai 3 dan kulit N bernilai 4.
Bilangan Kuantum Azimut (l)

Bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit tempat elektron berada.

Subkulit yang dimaksud adalah s, p, d, f, dan seterusnya. Nilai bilangan kuantum azimut (l) dimulai dari 0 sampai (n-1). Subkulit s memiliki nilai l=0, subkulit p dengan l=1, subkulit d dengan l=2, dan subkulit f dengan l=3.
Bilangan Kuantum Magnetik (m)

Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbital tempat elektron berada. Nilai dari bilangan kuantum magnetik merupakan bilangan bulat mulai dari -l sampai +l.

Jumlah orbital dalam suatu subkulit adalah (2l+1). Subkulit s memiliki 1 orbital dengan nilai m=1, subkulit p memiliki 3 orbital dengan nilai m= -1 0 1, subkulit d memiliki 5 orbital dengan nilai m= -2 -1 0 1 2, dan seterusnya.
Bilangan Kuantum Spin (s)

Bilangan kuantum spin menunjukkan arah rotasi suatu elektron, dengan nilai nilai +½ dan -½. Nilai s=+½ dilambangkan dengan arah panah ke atas dan s=-½ dilambangkan dengan arah panah ke bawah.

Pembahasan lebih lengkap dapat dibaca dalam tulisan di Blog KimiaMath: Bilangan Kuantum.

No comments: